Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Tineke Groot Notaris B.V. 

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.            Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tineke Groot Notaris B.V. (KvK 18086089), statutair gevestigd te Oisterwijk en              kantoorhoudende aan de Raadhuisstraat 9 (5066AP) te Moergestel.  

2.            Opdrachtgever: de contractspartij van Opdrachtnemer.

3.            Externe kosten: alle kosten die Opdrachtnemer in de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst moet maken. Hieronder vallen in ieder geval de    kosten voor hulppersonen die Opdrachtnemer gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.            Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen (onder andere aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen) waarbij Opdrachtnemer als dienstverlener optreedt voor Opdrachtgever(s) respectievelijk haar rechtsopvolger(s). Dat geldt in ieder geval voor de lopende maar ook voor de toekomstige overeenkomsten van opdracht.

2.            De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst

1.            Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever.

2.            Iedere opdracht/overeenkomst wordt aangegaan door Opdrachtnemer en deze wordt volledig namens haar uitgevoerd. Dus niet door of namens een individueel (natuurlijk) persoon die bij Opdrachtnemer werkt. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn die personen of hulppersonen nooit persoonlijk gebonden of aansprakelijk. Elke aanspraak tot schadevergoeding gericht op een adviseur (iemand die voor of namens Opdrachtnemer advieswerkzaamheden verricht), werknemers van Opdrachtnemer, of (andere) (hulp)personen is uitgesloten. 

3.            Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

4.            De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn geldig gedurende 10 dagen, tenzij schriftelijk anders aangegeven. De termijn van 10 dagen gaat lopen nadat Opdrachtnemer de offerte aan de Opdrachtgever heeft toegezonden. 

5.            Een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt slechts tot stand, indien Opdrachtnemer de ontvangst van de door de Opdrachtgever aanvaarde offerte na ontvangst daarvan schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

6.            De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1.            Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. 

2.            De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

3.            Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Opdrachtnemer vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden door een door haar aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van een opdracht hulppersonen inschakelt dan is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen die door deze hulppersonen worden gemaakt. Als een hulppersoon zijn of haar aansprakelijkheid wil beperken, heeft Opdrachtnemer de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden. 

4.            Opdrachtnemer wordt door Opdrachtgever gevrijwaard tegen Externe kosten.

5.            De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt of door Opdrachtgever wordt vertraagd, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de Opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de standaardtarieven of de gebruikelijke tarieven, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

6.            Indien Opdrachtgever niet komt opdagen op een afgesproken plaats en tijd, of indien een annuleringsmelding van Opdrachtgever niet uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het afgesproken tijdstip de Opdrachtnemer heeft bereikt, heeft Opdrachtnemer het recht om voor die afspraak 1,5 uur in rekening te brengen tegen het alsdan geldende uurtarief (zie artikel 9).

7.            Indien de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

1.            De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

2.            Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van de hiervoor bedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1.            Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever schriftelijk overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer mag in dat geval het tijdstip van voltooiing van de uitvoering wijzigen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

2.            Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

3.            Opdrachtnemer is gerechtigd tot het eenzijdig wijzigen van deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. Opdrachtgever heeft dan het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen na toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden schriftelijk op te zeggen. 

 

Artikel 7. Opzegging

1.            Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand. 

2.            In geval van opzegging door de Opdrachtgever is Opdrachtgever verplicht om te betalen voor de door Opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden en dient Opdrachtgever de kosten te vergoeden die Opdrachtnemer heeft gemaakt in verband met de tussen partijen gesloten overeenkomst. Hieronder vallen ook de kosten die Opdrachtnemer heeft gemaakt (en nog zal moeten maken) voor het inhuren van derden voor de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst. 

 

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst

1.            Opdrachtnemer is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de tekortkoming op te schorten, of de overeenkomst te ontbinden:

a.     indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige tussen partijen gesloten overeenkomst (zonder dat verzuim is vereist);

b.     in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging, liquidatie of beslag op een of meer vermogensbestanddelen van Opdrachtgever.

2.            Opschorting of ontbinding door Opdrachtnemer ontslaat Opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van de volledige vergoeding uit hoofde van de overeenkomst, noch van enige verplichting tot schadevergoeding aan Opdrachtnemer.

 

Artikel 9. Honorarium

1.            Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel.

2.            Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW en Externe kosten.

3.            Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens het minimumuurtarief van € 175,- (ex. BTW), tenzij een ander uurtarief is overeengekomen.

4.            Eventuele kostenramingen en/of prijzen zijn exclusief BTW. 

5.            Opdrachtnemer brengt haar werkzaamheden en de kosten maandelijks in rekening.

6.            Opdrachtnemer is gerechtigd om stijgingen door te berekenen, ongeacht of een vast honorarium is overeengekomen. Een dergelijke verhoging van het honorarium kan slechts aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht een maand na de datum van de schriftelijke kennisgeving van de verhoging aan de Opdrachtgever. Indien de verhoging meer dan 10 % bedraagt, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hierbij is artikel 7 lid 2 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 10. Betaling

1.            Betaling dient te geschieden binnen betaaltermijn na factuurdatum. 

2.            Na het verstrijken van de betaaltermijn is de Opdrachtgever automatisch in verzuim (fatale termijn); de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke (handels)rente.

3.            In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van Opdrachtgever wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn. 

4.            Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.            Betaling dient plaats te vinden zonder korting, opschorting, of verrekening. Op deze bevoegdheden kan Opdrachtgever geen beroep doen en worden hierbij contractueel uitgesloten.

 

Artikel 11. Incassokosten

1.            Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig zijn verplichting(en) nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen.

2.            De door Opdrachtnemer gemaakte juridische kosten is Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Opdrachtnemer en de Opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de Opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1.            Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk te houden voor schade als Opdrachtgever op het moment, waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet, zelf in gebreke is met de nakoming van een verplichting tegenover Opdrachtnemer.

2.            Iedere vordering tot schadevergoeding heeft een verjaringstermijn van een jaar. De termijn zal direct gaan lopen na de dag waarop Opdrachtgever met de schade bekend is geworden. Indien Opdrachtnemer haar activiteiten staakt verjaart iedere vordering tot schadevergoeding uiterlijk een jaar na de dag waarop de activiteiten zijn gestaakt.

3.            Opdrachtnemer is verzekerd via een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot zover als deze verzekering dekking biedt. Bovendien is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer steeds beperkt tot het bedrag dat door de (beroep)saansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van eigen risico van Opdrachtnemer. 

4.            Als om wat voor reden dan ook geen uitkering op grond van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het te factureren bedrag uit die overeenkomst ter zake waarvan Opdrachtnemer toerekenbaar is tekortgeschoten.

 

Artikel 13. Overmacht

1.            Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

2.            Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 1 maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3.            Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd de reeds verrichtte werkzaamheden te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. 

 

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht

1.             Op onze dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling Notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

2.            Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 


 

 

 

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Openingstijden:

Maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 uur en 12:00 uur en tussen 13:00 uur en 17:00 uur

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan